Regulamin

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 2. Sprzedawca – Izabela Bogusławska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Medyczne „GEMINI” Izabela Bogusławska, ul. Stefana Batorego 65 98-100 Łask, NIP 8310007058, REGON 730307064

 3. Konsultant Medyczny – osoba fizyczna będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej bądź też wykonująca pracę na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą, świadcząca Usługi Telemedyczne. Konsultant Medyczny (w tym m.in.: lekarz, psycholog, dietetyk, rehabilitant lub pielęgniarka) powiązany jest z określonym Podmiotem Medycznym.

 4. Operator – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://e-cmgemini.pl/

 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Usługi Telemedyczne – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane przez Konsultantów Medycznych na rzecz Klienta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności odpowiednio w formie czatu, wideokonsultacji lub konsultacji telefonicznej, obsługiwanych za pośrednictwem telefonu.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.

 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym wyboru sposobu płatności.

 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu w tym spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

 

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • Skontaktować się z rejestracją CM Gemini telefonicznie w celu otrzymania kodu oraz ustalenia ceny i daty Telekonsulatacji;
 • wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu;
 • zaakceptować warunki Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności;
 • dokonać płatności przez Operatora.
 1. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

 2. Po złożeniu Zamówienia Operator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz Sprzedawca jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania płatności (dalej „Potwierdzenie”), które jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Operatora Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. W terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia otrzymania Potwierdzenia przez Klienta.

 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy wskazany na stronie Sklepu.

 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności;

 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w sytuacji, gdy doszło do pełnego zrealizowania usługi, tj. nawiązania połączenia telefonicznego w ramach Usługi Telemedycznej pomiędzy Klientem, a Konsultantem Medycznym, niezależnie od czasu trwania, ani przebiegu rozmowy.

 

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z zawartą Umową Sprzedaży.

 2. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:

 • dane pozwalające na identyfikację Klienta: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, na który ma być wysłana odpowiedź;

 • określenie przedmiotu reklamacji,

 • wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Umowy Sprzedaży.

 1. Reklamacje dotyczące złożonego zamówienia należy kierować do Sprzedawcy na adres: Batorego 65, 98-100 Łask

 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.

 1. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres korespondencyjny lub na wniosek klienta pocztą elektroniczną.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Zasady gromadzenia i przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów są zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są do następujących celów:

 • Zawarcie i wykonanie umowy z klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO i są przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat;

 • Rozpatrywanie skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO i są przechowywane przez 1 rok po rozliczeniu reklamacji;

 • Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO i są przechowywane przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

 • Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i są przechowywane przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń;

 • Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód i są przetwarzane do czasu wycofania zgody, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:

 • Podmioty realizujące Usługi Telemedyczne na zlecenie Sprzedawcy;

 • Podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, zarządzania obiegiem dokumentów, dostawy rozwiązań teleinformatycznych;

 • Organy państwowe lub innym podmioty uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 • Operatorzy płatności, banki.

 1. Klientowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;

 • sprostowania swoich danych osobowych;

 • usunięcia swoich danych osobowych;

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

 • przenoszenia swoich danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową;
 • włączona obsługa plików cookies;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.